Voor het uitvoeren van projecten waarvan dierproeven een onderdeel vormen, moet eerst de projectaanvraag afgestemd worden met de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD). Daarna wordt een vergunning aangevraagd bij de CCD. Die komt tot haar oordeel over het projectvoorstel na advies van een erkende Dierexperimentencommissie (DEC) en op grond van artikel 10.a.2. (herziene Wod). De DEC beoordeelt het belang en de haalbaarheid van de doelstelling van het project en weegt deze af tegen het verwachte ongerief bij proefdieren. In juni 2016 is een nieuw DEC advies format vastgesteld in overleg met de DEC's en de NVDEC. De CCD vraagt om het format te gebruiken voor aanvragen die de DEC's na 1 juli 2016 ontvangen. Vanaf september 2016 moet voor alle adviezen gebruik gemaakt worden van dit format.

Transparantie

Van zwaarwegend belang bij het uitbrengen van het DEC-advies aan de CCD is transparantie: de stappen in het beoordelingsproces en de ethische toetsing moeten navolgbaar zijn. In het DEC-advies moet worden aangegeven welke stappen op welk moment zijn doorlopen, hoe eventuele aanvullende informatie of advies is ingewonnen, of het projectvoorstel voldoende onderbouwd is, op basis van welke informatie de ethische afweging is gemaakt, en wat de ethische afweging is. Op basis van deze kritische en deskundige afweging komt de DEC tot een advies.

Belangrijkste wijzigingen

Op 20 juni 2016 heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden over het gebruik van de praktische handreiking  ‘Ethisch Toetsingskader’ bij de totstandkoming van het advies van de DEC aan de CCD. De CCD heeft  veel van de opmerkingen en vragen die naar voren zijn gekomen tijdens die bijeenkomst verwerkt in het DEC advies format en het Ethisch toetsingskader. Ook een groot aantal van de opmerkingen van de NVDEC zijn verwerkt. De CCD heeft eind juli de definitieve stukken aan de DEC’s gestuurd en op de website geplaatst. Vanaf september 2016 moeten de DEC’s voor alle adviezen gebruik maken van het nieuwe DEC advies format. Na een half jaar wordt het nieuwe DEC advies format en de beide handreikingen geëvalueerd en op basis van ervaringen in de praktijk eventueel aangepast.

Toelichting aanvraagformulier aanpassen

Aangezien het vernieuwde DEC advies format een aantal nieuwe vragen bevat waardoor de DEC informatie nodig heeft die op dit moment niet of niet in voldoende mate door de aanvrager vertrekt wordt, is in afstemming met de NVDEC de toelichting op het aanvraagformulier aangepast.