Centrale Commissie Dierproeven

Jaarplan 2020

Het jaarplan van de Centrale Commissie Dierproeven voor het jaar 2020 is vastgesteld. Het jaarplan geeft u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en de aandachtsvelden.

Jaarplan CCD 2020

Team CCD

Biotechnische dagen en IvD-Platformdag

Afgelopen jaar waren van 18 t/m 20 november weer de biotechnische dagen en IvD Platformdag, dit jaar georganiseerd in het sportieve en bosrijke Papendal. De CCD was dit jaar weer volop aanwezig om kennis en ideeën uit te wisselen met het veld. Ook hebben wij een bijdrage geleverd aan de IvD Platformdag in de vorm van een presentatie over de niet-technische samenvatting of NTS.

De NTS is een wettelijk vereist onderdeel van projectaanvragen, bedoeld om transparantie te verschaffen over het gebruik van proefdieren. Om deze reden hecht de CCD dan ook veel waarde aan de kwaliteit van de NTS. In de praktijk merken we dat deze kwaliteit nog behoorlijk kan variëren tussen projectaanvragen. Dit kan leiden tot vragenrondes en vermijdbare vertragingen in het vergunningsproces. Tijdens onze presentatie op de IvD-Platformdag gaven we daarom tips en informatie over het schrijven van een goede NTS. Ook hebben we aangekondigd dat er op Europees gebied voorbereidingen getroffen worden om in 2021 een centrale Europese database te lanceren. Het is de bedoeling om van alle EU lidstaten de NTS-en van vergunde dierproeven te publiceren. Voorbereidingen hiervoor zullen in 2020 worden getroffen. Uiteraard zal de CCD de ontwikkelingen omtrent deze Europese database op de voet volgen.

De CCD wil de Biotechnische vereniging en IvD-Platform bedanken voor het fijne congres en hoopt wederom op een prettige samenwerking in het komende jaar!

Tarieven aanvragen projectvergunning 2020 vastgesteld

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de tarieven voor een projectvergunning dierproeven gewijzigd. Per 1 januari 2020 zijn de tarieven met 2,9% verhoogd ten opzichte van de tarieven 2019 als gevolg van de gemiddelde loon- en prijsstijging. De nieuwe tarieven gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ontvangen door de CCD.

Tarieven voor aanvragen projectvergunning dierproef

Evaluatie handreiking “Invulling definitie project”

In juli 2016 is de handreiking “Handreiking ‘invulling definitie project’” gepubliceerd op de website van de CCD. Bij de publicatie van deze handreiking hebben we aangegeven deze handreiking na verloop van tijd te evalueren. Gezien de invulling van het gros van de projectaanvragen volgens deze handreiking, en de verwijzingen van de DEC’s naar deze handreiking, denken wij dat deze handreiking (buiten de inleiding) niet veel aanpassing behoeft. Om ook de ervaringen in het veld met deze handreiking te willen meenemen, zal binnenkort een oproep op onze website worden gepubliceerd, voor alle gebruikers van de handreiking zodat zij hun eventuele aanvullingen en opmerkingen over de handreiking kunnen inbrengen.  

Uitvoeringsbeleid vergunningsaanvragen veehouderij

Eind vorig jaar is het uitvoeringsbeleid van de CCD vastgesteld inzake vergunningsaanvragen voor dierproeven ten behoeve van de veehouderij.

Als het gaat om dierproeven ten behoeve van de veehouderij, acht de CCD het van belang dat de dierproeven een directe bijdrage leveren aan het verbeteren van welzijn en gezondheid van de doeldieren of dat het project bijdraagt aan andere aspecten van verduurzaming van de veehouderij. Aan een economisch belang kent de CCD om die reden een beperkt belang toe.

De CCD vindt het daarnaast van belang dat aanvragen niet enkel gericht zijn op symptoombestrijding, omdat deze problematiek vaak ook verminderd kan worden door aanpassing van het huidige veehouderij systeem. Symptoombestrijding op zich waardeert de CCD om die reden dan ook als een beperkt belang. De CCD vindt het bovendien voor aanvragen die enkel gericht zijn op symptoombestrijding van belang dat het ongerief dat de dieren ondergaan niet hoger is dan licht ongerief.

Indien aanvragen een economisch belang hebben of voornamelijk gericht zijn op symptoombestrijding, kan de schade-baten analyse, vanwege de geringe waardering van deze belangen, negatief uitvallen. Of dit inderdaad het geval is, hangt dus samen met de mate van ongerief dat de proefdieren ondergaan, de haalbaarheid van de doelstellingen en eventueel aanvullende baten.

Uitvoeringsbeleid vergunningsaanvragen veehouderij

Wet open overheid en Algemene verordening Gegevensbescherming

De Wet open overheid (Woo) en de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de laatste jaren vaak in het nieuws. Daarom vinden we het belangrijk om u te laten weten dat deze twee wetten ook de aandacht hebben van de CCD. Het wetsvoorstel voor de Woo is in 2019 op belangrijke punten veranderd. Deze veranderingen zullen dit jaar waarschijnlijk worden behandeld door de Tweede Kamer. De CCD volgt de behandeling van het wetsvoorstel op de voet. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de CCD alle vergunninghouders informeren over de gevolgen daarvan.

De aandacht voor de AVG betreft vooral de dagelijkse zorg voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In de privacyverklaring op onze website kunt u daar meer over lezen. Vragen? Laat het ons weten!