Uitvoeringsbeleid vergunningsaanvragen veehouderij

Bij vergunningsaanvragen voor dierproeven ten behoeve van de veehouderij beoordeelt de CCD of het dircte en uiteindelijke doel van het betreffende project te rechtvaardigen is. Daarbij weegt ze mee of er alternatieven mogelijk zijn om de projectdoelstelling van het onderzoek te behalen, zoals aanpassing van de huidige veehouderijsystemen. De CCD vindt het van belang dat in het advies van de DEC’s inzichtelijk wordt gemaakt of en zo ja op welke wijze deze bredere context is bezien. De specifieke visie van de CDD hierover is opgenomen in het document 'Uitvoeringsbeleid vergunningsaanvragen veehouderij'.