Privacy: CCD gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zij zal alleen die persoonsgegevens van u verwerken die zij nodig heeft om haar werk goed te doen. Zij neemt daarbij de maatregelen die nodig zijn om uw privacy te beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat zij zo min mogelijk gegevens over u zal verzamelen, verwerken en overdragen aan anderen.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (pdf) en de Uitvoeringswet AVG. De AVG helpt uw privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met de CCD als u contact heeft met het bureau of van de diensten van de CCD gebruik maakt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Privacy principes van de CCD

De CCD gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daartoe de volgende privacy principes gedefinieerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

De CCD verwerkt alleen persoonsgegevens, als …

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Deze grondslag is meestal een wettelijke verplichting, zoals het behandelen van vergunningaanvragen of aanvragen voor de erkenning van een dierexperimentencommissie. De CCD neemt veel besluiten, maar maakt daarbij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

De CCD stelt u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat de CCD het belang en de privacy risico’s van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

De CCD is transparant

De CCD is transparant over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld door het geven van de uitleg in deze privacyverklaring. Als u het antwoord op uw vragen niet in deze privacyverklaring vindt, dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens die u vindt op deze pagina.

De CCD waarborgt uw rechten

De CCD houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij de CCD kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat.

De CCD verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden

De CCD neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met externe partijen als de wet dat toestaat.

De CCD beveiligt uw gegevens

De CCD neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Heeft u aanwijzingen dat er toch iets is misgegaan, neem dan contact met ons op via info@zbo-ccd.nl.

De CCD toont haar principes aan

De CCD maakt voor iedereen zichtbaar dat zij zich houdt aan deze privacy principes. U kunt de CCD altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

De CCD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht. In de beschrijving van onze verwerkingen op onze website kunt u per verwerking lezen wat de bewaartermijn is.

Social media/externe platforms

De CCD maakt voor haar dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals Twitter. De CCD vindt het belangrijk te melden dat zij geen invloed heeft op de wijze waarop dit platform omgaat met uw persoonsgegevens. De CCD adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via dit platform. Voor het functioneren van de dienstverlening van de CCD zijn deze gegevens niet noodzakelijk.

Verwerkingenregister

De CCD houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit register bevat per verwerking een korte beschrijving van de soort gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.
De CCD kent de volgende verwerkingen.

Uw AVG-rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de rechten van de betrokkene centraal:

  • U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen (artikel 17 AVG).
  • U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens beperkt te verwerken (artikel 18 AVG).
  • In enkele gevallen mag de CCD alleen persoonsgegevens van u verwerken als u daarvoor toestemming hebt gegeven. In die gevallen hebt u het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u dat wilt. De CCD mag de betrokken persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer verwerken (artikel 7, derde lid, AVG).

Wilt u gebruik maken van uw AVG-rechten? Dan kunt u een AVG-verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: info@zbo-ccd.nl

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Vindt u dat de CCD niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens is omgegaan? Of bent u niet tevreden over de reactie op uw verzoek om bijvoorbeeld inzage of correctie van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen via: info@zbo-ccd.nl


Bent u daarna niet tevreden over de manier waarop op uw klacht is gereageerd, dan kunt u vervolgens uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt in Nederland toezicht op het gebruik van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 088 – 180 52 50.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Dit Privacybeleid is voor het laatst vastgesteld op 4 november 2019. De CCD behoudt zich het recht voor wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Op deze pagina kunt u steeds ons actuele Privacybeleid vinden. Als het daarbij om een ingrijpende aanpassing gaat, dan vermelden wij dat duidelijk op onze website.