Jaarverslag

Zoals vastgelegd in de kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) maakt de CCD  elk jaar een verslag over het voorgaande jaar en legt dat voor aan de staatssecretaris en de Tweede en Eerste Kamer. Het jaarverslag 2016 is op 15 maart 2017 gestuurd aan de staatssecretaris van Economische Zaken en aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Infographic behorend bij jaarverslag CCD 2016

In het jaarverslag wordt weergegeven hoe de CCD invulling heeft gegeven aan haar rol  rond de wetgeving en de uitvoering rond vergunningverlening voor dierproeven. Zoals vastgelegd in de kaderwet ZBO vindt u in het jaarverslag kengetallen over de aangevraagde vergunningen, financiën, de organisatie en juridische zaken. Naast deze kengetallen staat in het jaarverslag meer algemene informatie over het functioneren en de resultaten van de CCD.

In 2016 zijn een aantal handreikingen, beleidsregels en formats ontwikkeld in samenwerking met door de CCD ingestelde werkgroepen, leden van de Dierexperimentencommissies (DEC's) en de NVDEC. Inmiddels zijn deze stukken definitief en worden ze door de CCD, DEC's en aanvragers van projectvergunningen dierproeven gebruikt bij het proces van de vergunningaanvraag. De CCD gaat kijken hoe dat uitpakt in de praktijk en halverwege 2017 wordt geïnventariseerd of nog enkele aanpassingen nodig zijn.

Ook in 2017 wordt  in samenspraak met het werkveld gewerkt  aan het  verbeteren van de keten van vergunningaanvragen en –verlening. Het doel staat vast: het waar mogelijk het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) van dierproeven en het nog beter beschermen van dieren die gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs.