Input notitie 'dierproeven met wilde dieren in hun biotoop'

Vorige maand heeft de CCD om input gevraagd op de notitie 'dierproeven met wilde dieren in hun biotoop'. Inmiddels is de reactietermijn hiervoor verstreken. Er zijn meerdere reacties binnengekomen bij de stakeholderswerkgroep welke de handleiding heeft opgesteld. De komende tijd zal de werkgroep samen met de CCD de reacties verwerken in de handreiking en/ of reageren naar de indiener. De verwachting is dat per 1 januari 2018 de definitieve handreiking wordt vastgesteld. Hieronder vindt u meer informatie over het schrijfproces rondom deze notitie en de verwijzingen naar het stuk zelf.

Achtergrond bij notitie

De CCD heeft naar aanleiding van de laatste herziening op de Wet op dierproeven (Wod) in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van het proefdierkundig werkveld in 2016 een zogeheten handreiking geschreven. In deze handreiking, waarbinnen een praktische invulling van de nieuwe kaders rondom de Wod en de vraag ‘wat is een dierproef’ is beschreven, zijn indertijd niet alle situaties die voor het werkveld gelden meegenomen. Zo is de situatie rondom experimenten met wilde dieren in hun biotoop niet of nauwelijks opgenomen. Voor dit onderzoeksveld spelen een aantal zeer specifieke zaken rondom de interpretatie van de wet. Om hier verheldering en meer inzicht in te krijgen, is vanuit het veldwerk stakeholdersoverleg een werkgroep ingesteld die zich over deze en andere vragen heeft gebogen.

Input

Deze werkgroep heeft de handreiking ‘dierproeven met wilde dieren in hun biotoop’ opgesteld. Hierbij zijn medewerkers van het ondersteunend bureau van de CCD en de NVWA betrokken geweest. Doel van deze handreiking is voorlichting te geven aan alle betrokkenen (vergunninghouders, veldwerkers, toezichthouders, IvD’s et cetera). Daarnaast biedt het handvatten bij de interpretatie van de Wod voor dit onderzoeksveld. 

Deze handreiking is onlangs aangeboden aan de CCD. Het beschrijft de kaders voor dierproeven met wilde dieren in hun biotoop, welke beslismomenten een rol spelen en hoe de wettelijke kaders ingevuld dienen te worden.

Hieronder vindt u de handreiking * en een aanvullende notitie door de CCD. In deze notitie vindt u de specifieke aandachtsgebieden. Deze verwijst voor de onderbouwing en overwegingen naar de handreiking ‘dierproeven met wilde dieren in hun biotoop’.

* de hieronder geplaatste versie van de handreiking is van januari 2019.