CCD vraagt uw input notitie 'dierproeven met wilde dieren in hun biotoop'

De CCD heeft naar aanleiding van de laatste herziening op de Wet op dierproeven (Wod) in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van het proefdierkundig werkveld in 2016 een zogeheten handreiking geschreven. In deze handreiking, waarbinnen een praktische invulling van de nieuwe kaders rondom de Wod en de vraag ‘wat is een dierproef’ is beschreven, zijn indertijd niet alle situaties die voor het werkveld gelden meegenomen. Zo is de situatie rondom experimenten met wilde dieren in hun biotoop niet of nauwelijks opgenomen. Voor dit onderzoeksveld spelen een aantal zeer specifieke zaken rondom de interpretatie van de wet. Om hier verheldering en meer inzicht in te krijgen, is vanuit het veldwerk stakeholdersoverleg een werkgroep ingesteld die zich over deze en andere vragen heeft gebogen.

Deze werkgroep heeft de handreiking ‘dierproeven met wilde dieren in hun biotoop’ opgesteld. Hierbij zijn medewerkers van het ondersteunend bureau van de CCD en de NVWA betrokken geweest. Doel van deze handreiking is voorlichting te geven aan alle betrokkenen (vergunninghouders, veldwerkers, toezichthouders, IvD’s et cetera). Daarnaast biedt het handvatten bij de interpretatie van de Wod voor dit onderzoeksveld. 

Deze handreiking is onlangs aangeboden aan de CCD. Het beschrijft de kaders voor dierproeven met wilde dieren in hun biotoop, welke beslismomenten een rol spelen en hoe de wettelijke kaders ingevuld dienen te worden.

Input geven

Hieronder vindt u de handreiking en een aanvullende notitie door de CCD. In deze notitie vindt u de specifieke aandachtsgebieden. Deze verwijst voor de onderbouwing en overwegingen naar de handreiking ‘dierproeven met wilde dieren in hun biotoop’.

Voordat de handreiking en notitie definitief worden vastgesteld op 1 november 2017 is het mogelijkheid om uw input te leveren. Dit kan via info@zbo-ccd.nl. Uw aanvullingen of opmerkingen worden zeer op prijs gesteld door de CCD en de werkgroep.