Wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat sommige informatie altijd openbaar is voor iedereen. In de komende jaren maken we steeds meer informatie openbaar.

Sinds 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat betekent dat de CCD vanaf 1 mei 2022 alle verzoeken om openbaarmaking van informatie beoordeelt volgens de Woo.

Beoordeling Woo-verzoek

Wij beoordelen of de informatie in de documenten waar u om vraagt volgens de Woo openbaar mag worden. In het stappenplan hieronder ziet u hoe wij een Woo-verzoek behandelen.

Woo-verzoek

Alle informatie die wij over ons werk openbaar gemaakt hebben, vindt u in de Wob en Woo-verzoeken op deze pagina. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek bij ons indienen. U kunt dit op verschillende manieren doen:

  • Mondeling door te bellen naar telefoonnummer 0800-7890789 (gratis). 
  • Of u stuurt een e-mail naar: ccd-juridisch@rvo.nl
  • Een brief sturen kan ook. Ons adres is: 

Centrale Commissie Dierproeven
Postbus 93118
2509 AC Den Haag

Meer informatie

Algemene informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid. Kunt u informatie niet vinden? Of wilt u meer weten over het indienen van een Woo-verzoek? Stuur dan een e-mail naar ccd-juridisch@rvo.nl.