Verlengen onderzoeksperiode dierproef is mogelijk vanwege Corona-maatregelen

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen. Deze maatregelen kunnen ertoe leiden dat uw onderzoek vertraging oploopt, waardoor u de doelstelling van uw project niet binnen de looptijd van uw projectvergunning kunt halen.

De CCD biedt instellingen en onderzoekers die hiermee geconfronteerd worden de mogelijkheid om onder voorwaarden de onderzoeksperiode te verlengen, met als kader de Wet op de dierproeven en de Algemene wet bestuursrecht. We onderscheiden twee situaties:

  1. U heeft  een vergunning met een looptijd die korter is dan 5 jaar en u denkt voldoende te hebben aan een verlengde loopduur tot maximaal 5 jaar. Dan kunt u uw vergunning door middel van een melding eenvoudig verlengen tot maximaal 5 jaar. Dit gaat via de normale procedure voor meldingen.
  2. Uw vergunning is al afgegeven voor de maximale periode van vijf jaar, of de verlenging tot 5 jaar via een melding is onvoldoende toereikend. De CCD heeft besloten om in deze uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid te bieden voor kortdurende verlenging van projectvergunningen die vanwege de Corona-maatregelen vertraagd zijn en daardoor consequenties hebben voor het dierenwelzijn en/of de onderzoeksdoelstelling.


    Om deze verlenging aan te vragen dient de volgende informatie bij voorkeur via de beveiligde NetFTP verbinding (of anders per e-mail) aan de Centrale Commissie Dierproeven toe te sturen:

  1. Nummer van de projectvergunning;
  2. Naam vergunninghouder;
  3. De duur van de aangevraagde verlenging en een toelichting hierop;
  4. Toelichting op het verband tussen de Corona-maatregelen en de vertraging;
  5. Toelichting op de gevolgen voor dierenwelzijn, het behalen van het directe doel van het project en onderzoeksdoelstellingen als de vergunningsduur niet verlengd wordt.

Let op!
Het gaat alleen om het verlengen van de looptijd van uw vergunning. Wanneer de dieren meer ongerief zullen ondergaan dan genoemd in de oorspronkelijke vergunning of er meer dieren nodig zijn voor het onderzoek dan dient daarvoor een wijzigingsaanvraag te worden ingediend.

Als u een verlenging van de looptijd van uw vergunning wilt aanvragen dan kunt u dit doen tot 3 maanden na beëindiging van de huidige ’lockdown’. Zodra deze maatregelen voldoende zijn verlicht om regulier onderzoek weer mogelijk te maken, zal de CCD een einddatum voor het indienen van een verlengingsverzoek communiceren op haar website.

Uw verzoek dient verder minstens 20 werkdagen vóór het aflopen van een vergunning ingediend zijn bij de CCD (vergunningen waarvan de looptijd is verstreken, kunnen namelijk niet worden verlengd). De CCD gaat vooralsnog uit van een maximale verlenging van de vergunning met 12 maanden.