Afspraken werkwijze DECs

Per 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen inclusief DEC-advies. Een aanvraag dient u direct in bij de CCD. Zij vraagt vervolgens advies bij een DEC. In principe is dit de DEC van voorkeur van de aanvrager. Het is mogelijk dat de CCD hiervan afwijkt, bijvoorbeeld als de betreffende DEC aangeeft niet in staat te zijn het advies binnen 20 werkdagen af te handelen. In dat geval zal de CCD alleen na instemming van de aanvrager de aanvraag naar een andere DEC sturen.

De DEC kan de aanvrager om aanvullende informatie vragen als er onduidelijkheden zijn of informatie ontbreekt. Als de DEC het niet eens is met een onderdeel van de aanvraag, bijvoorbeeld de ongeriefinschatting, dan wordt dit opgenomen in het DEC-advies. De aanvrager wordt dus niet gevraagd de aanvraag op die punten aan te passen. Dit houdt de rol van de DEC zuiver; zij heeft namelijk een adviserende rol naar de CCD. De CCD neemt hier vervolgens een besluit over. Indien de DEC van mening is dat het niet mogelijk is een ethische afweging te maken, dan zal de DEC aan de CCD adviseren de aanvrager te verzoeken de aanvraag te herschrijven. De CCD kan besluiten dit inderdaad te doen, of de aanvraag in de oorspronkelijke vorm af te wijzen. Na ontvangst van de aanvullingen, wordt de aanvraag opnieuw voorgelegd aan de DEC ter advisering.

Aanvullende informatie

Als er aanvullende informatie is opgevraagd, zullen hierbij zeer waarschijnlijk ook documenten (Projectvoorstel, Bijlage Dierproeven, NTS) aangepast worden. Deze aangepaste documenten worden door de DEC, samen met het advies, naar de CCD gestuurd. Op deze manier is zeker dat de CCD de juiste documenten in handen heeft, waarover de DEC een advies heeft uitgebracht. Ook worden op deze manier de aangepaste documenten gelijktijdig met het DEC advies ontvangen door de CCD, wat verwarring over wat de definitieve documenten zijn, helpt voorkomen.

Kosten

Het adviestraject van de DEC brengt ook kosten met zich mee. Er is afgesproken dat de CCD de beschikking niet verstuurd zolang de DEC nog niet betaald is. Dit gold al voor de betaling van de leges aan de CCD. Indien de beoordeling van de aanvraag door de CCD is afgerond, maar de betaling aan de DEC of CCD is nog niet voldaan, zal de CCD de aanvrager hierop aanspreken. Hierbij wordt de beoordeeltermijn opgeschort, de tijd wordt ‘op stop gezet’, totdat de betaling is voldaan.