Tarieven aanvragen projectvergunning dierproeven 2017

Per 1 januari 2017 zijn de tarieven voor een projectvergunning dierproeven gewijzigd. De nieuwe tarieven zijn op 19 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2017 worden ontvangen door de CCD, ook als de aanvraag al eerder bij een Dierexperimentencommissie (DEC) is ingediend.

De ervaring leert  de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) dat in aard en omvang zeer uiteenlopende projectaanvragen worden ingediend, die in complexiteit zeer variëren. Naarmate een project complexer is kost dit meer behandeltijd. De CCD heeft er daarom voor gekozen om de gedifferentieerde tariefstelling te handhaven. Ook wordt tegen dezelfde achtergrond het tarief voor wijzigingen gedifferentieerd.

Indien de CCD een vergunning onder opschortende voorwaarde(n) heeft verleend en nadere informatie ter toetsing aan de CCD moet worden voorgelegd, zijn de tarieven voor wijzigingen van toepassing. Ook de tarieven voor wijzigingen blijven gedifferentieerd.

Bij het vaststellen van de tarieven voor 2017 hanteert de CCD de Handreiking Kostentoerekening Heffingen, rechten en tarieven (2014)  welke kosten als retribueerbare kosten worden berekend aan de aanvragers van vergunningen. Algemene investeringskosten in procesverbetering in 2017 en kosten voor Wet openbaarheid bestuur (Wob), beroep en bezwaar komen daarbij voor rekening van het ministerie van Economische Zaken.

Tarieven aanvraag projectvergunning dierproeven 2017

  • Wijzigingsverzoek gericht op een bijlage dierproeven: € 568,–.
  • Wijzigingsverzoek gericht op meerdere bijlagen dierproeven binnen een project:
    € 1.035,–.

Vergunningaanvraag op projectniveau:

  • bij een bijlage dierproeven: € 1.035,–
  • bij een bijlage dierproeven met een eenvoudige dierproef geldt het bedrag van € 568,–
  • bij twee bijlagen dierproeven: € 1.287,–
  • bij drie bijlagen dierproeven: € 1.541,–
  • bij meer bijlagen dierproeven: voorgaand tarief verhoogd met € 143,– per extra bijlage dierproeven