Geef uw reactie op concept instructie generieke aanvraag instandhouden kolonies genetisch gemodificeerde dieren

De handreiking ‘Het genereren, fokken, genotyperen, fokken en huisvesten van genetisch gewijzigde dieren’  is onlangs op deze website gepubliceerd. In deze handreiking wordt aangegeven wanneer er sprake is van een vergunningplichtige situatie  en er een projectvergunning aangevraagd moet worden bij de CCD. Denk daarbij  bijvoorbeeld aan het aanhouden van lijnen met aangetast fenotype met als resultaat  fok met ongerief. Het is mogelijk om een generieke (paraplu) projectvergunning aan te vragen voor  het instandhouden van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren die niet gebruikt worden in andere dierproeven.

De CCD heeft een concept instructie opgesteld waarin wordt beschreven  aan welke eisen een dergelijke aanvraag voor een projectvergunning moet voldoen. Op die manier zijn de spelregels en speelruimte helder en is er voldoende informatie beschikbaar voor de CCD om tot een besluit te komen. Ook de betrokken ketenpartners zoals de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s), Dierexperimentencommissies (DEC’s) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moeten voldoende handvatten hebben om hun taken uit te voeren.

Voordat deze instructie definitief wordt gemaakt kunnen alle partijen die werkzaam zijn in het werkveld van dierproeven en het vervangen, verminderen en verfijnen daarvan, tot en met 5 december 2016 reageren op deze concept instructie. Na die datum verwerkt de CCD de binnengekomen reacties waar mogelijk. Vervolgens worden ze ingevoegd in de ‘Toelichting op de gebruiken formulieren aanvraag projectvergunning’. De nieuwe versie wordt op de website geplaatst..