Tarieven CCD in 2016

Per 1 januari 2016 wijzigt de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) haar tarieven. De nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen op basis van de ervaringen in 2015 met de aanvragen voor projectvergunningen dierproeven. In het eerste jaar van het bestaan van de CCD werd duidelijk dat de aard, omvang en complexiteit van de aanvragen zeer uiteen loopt. Dat heeft uiteraard effect op de hoeveelheid tijd die nodig is om een aanvraag goed te kunnen beoordelen en daarover informatie uit te wisselen met de aanvrager en de Dierexperimentencommissies (DEC’s). De CCD kiest daarom in 2016 voor meer gedifferentieerde tarieven die aansluiten bij de omvang en complexiteit van een aanvraag. Dit geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor aanvragen voor wijziging.

Tarieven voor 2016

Vergunningaanvraag op projectniveau:

  •  bij één bijlage dierproeven : € 935,–
  • voor een eenvoudige dierproef met één bijlage dierproeven geldt het bedrag van € 468,-
  • bij twee bijlagen dierproeven: € 1187,-
  • bij drie bijlagen dierproeven: €1441,-
  • bij meer bijlagen dierproeven: voorgaand tarief verhoogd met €143,- per extra bijlage dierproeven

Wijzigingsverzoek gericht op één bijlage dierproeven: € 468,–

Wijzigingsverzoek gericht op meerdere bijlagen dierproeven binnen een project: € 935,-

Bij bestuursbesluit kan de CCD besluiten om voor bepaalde categorieën aanvragen het maximumtarief te begrenzen op € 1441,-

Vaststellen tarieven

Bij het vaststellen van de tarieven voor 2016 is de CCD uitgegaan van de ‘Handreiking Kostentoerekening Heffingen, rechten en tarieven (2014)’ om te berekenen welke kosten als retribueerbare kosten ten lasten gelegd worden aan de aanvragers van vergunningen.  Algemene investeringskosten in procesverbetering in 2016 en kosten voor Wet openbaarheid bestuur, beroep en bezwaar, komen voor rekening van het ministerie van Economische Zaken. Dit betreft ruim de helft van de totale begroting in 2016.

Publicatie Staatscourant

Het besluit en de tarieven voor 2016 zijn inmiddels goedgekeurd door Staatssecretaris Martijn van Dam en worden nog in december gepubliceerd in de Staatscourant. Op onze website kunt u binnenkort een link vinden naar het besluit en de tarieven.