Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Ook de besluiten van de CCD vallen onder de Wob. Tot nu toe is over elke verleende projectvergunning dierproeven een Wob-verzoek gedaan. Daarnaast komen bij de CCD algemene Wob-verzoeken binnen die inzage vragen in bijvoorbeeld de kosten voor de website en of de CCD beschikt over een eigen wagenpark.

De afhandeling van deze Wob-verzoeken kost veel tijd. Niet alleen van het secretariaat van de CCD, maar ook van de instellingen die een vergunning van de CCD hebben gekregen. Nu wordt nog voor elk Wob-verzoek een zienswijze gevraagd van de betreffende instelling. Op dit moment wordt bekeken of dat anders kan. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat instellingen een zogenaamde algemene zienswijze geven. Daarmee geven ze aan het secretariaat van de CCD aan welke gegevens naar hun opvatting niet openbaar gemaakt kunnen worden. Het secretariaat kan met die gegevens aan de slag.

Over elk nieuw ontvangen Wob-verzoek worden instellingen geïnformeerd. In reactie hierop kan worden volstaan om te verwijzen naar de algemene zienswijze. Het blijft natuurlijk ook altijd mogelijk een aanvullende reactie te geven. Vergunninghouders zullen binnenkort door de CCD benaderd worden over de mogelijkheden die een algemene zienswijze biedt om tijd te besparen bij het afhandelen van Wob-verzoeken.