Missie en visie

De CCD is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om vergunningen voor het verrichten van dierproeven te verlenen. De CCD verleent alleen vergunningen als er echt geen andere onderzoeksmethoden zijn om de wetenschappelijke vraag te beantwoorden en als het nut en de noodzaak van het onderzoek voldoende opwegen tegen het ongerief voor het dier.

De CCD signaleert en beoordeelt kansen op het gebied van het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en maakt dilemma's op het gebied van gebruik van dieren voor onderzoek duidelijk. Hiermee draagt de commissie bij aan verantwoord proefdiergebruik in Nederland.

De CCD staat voor een transparante en zorgvuldige beoordeling van aanvragen voor projectvergunningen voor het uitvoeren van dierproeven.De commissie is vanwege haar kennis en expertise een goede gesprekspartner voor de aanvragers van vergunningen en is onpartijdig en onafhankelijk.

De CCD is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). De leden zijn op 18 december 2014 voor een periode van vijf jaar benoemd door de Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken.