Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Wob.

    Hier vindt u de stukken die de CCD in het kader van de Wob openbaar heeft gemaakt.