Beleidsregels meldingen

In de Wet op de dierproeven (Wod) is vastgelegd dat een dierproef alleen uitgevoerd mag worden volgens de omschrijving in de verleende projectvergunning dierproeven. Uitzondering geldt als de verandering geen of positieve gevolgen heeft voor het dierenwelzijn. Om vast te leggen welk type veranderingen als melding mogen worden ingediend en voor welk type veranderingen een wijzigingsaanvraag of zelfs een nieuwe aanvraag moet worden ingediend, heeft de CCD beleidsregels opgesteld.  Deze beleidsregels zijn op 14 februari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

In aanvulling op de beleidsregels is een toelichting opgesteld. In deze toelichting wordt ingegaan op de handelswijze bij meldingen en wordt uitgelegd wanneer en op welke wijze meldingen moeten worden ingediend. Ook wordt toegelicht hoe de CCD daar vervolgens mee om gaat. Specifieke situaties worden beschreven en er wordt uitgelegd waarom in sommige situaties wel kan worden volstaan met een melding, terwijl voor andere situaties een wijzigingsaanvraag of zelfs een nieuwe aanvraag moet worden ingediend.

Voordat de CCD deze beleidsregels heeft vastgesteld is een ieder die betrokken is bij het aanvragen van projectvergunningen in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. Er zijn reacties binnengekomen onder meer van koepelorganisaties, individuele instellingsvergunninghouders, IvD’s en DEC’s. De beleidsregels en bijbehorende toelichting zijn naar aanleiding van de binnengekomen reacties aangepast. In dit document wordt toegelicht hoe de CCD de inbreng  heeft benut.

In de Wod is vastgelegd dat de IvD beoordeelt of een verandering in een aanvraag negatieve gevolgen heeft voor het dierenwelzijn. Deze beleidsregels bieden een handvat aan de IvD om invulling te geven aan deze bevoegdheid. De CCD biedt IvD’s tijdelijk hulp om de introductie van de beleidsregels soepel te laten verlopen. Gedurend één jaar na inwerkingtreding van de beleidsregels zal de CCD, als zij signaleert dat een melding geen melding betreft, de aanvrager er op wijzen dat dit het geval is om overtreding van de Wod te voorkomen. In tegenstelling tot de huidige werkwijze waarin een officiële kennisgeving met een dwingend karakter wordt verstuurd, zal na inwerkingtreding van de beleidsregels, een servicemelding worden verstuurd. In deze servicemelding zal de vergunninghouder worden geadviseerd de melding in overleg met de IvD opnieuw te bezien.De CCD is bereid op verzoek IvD’s behulpzaam te zijn bij de beoordeling van specifieke veranderingen voordat deze worden doorgevoerd.wijze wijzigingsaanvragen moeten worden ingediend.

De CCD naar aanleiding van de gestelde vragen een handreiking opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze wijzigingsaanvragen moeten worden ingediend. Daarin wordt toegelicht hoe de CCD daar vervolgens mee om gaat.